Mladi za Evropu – Regional Youth Compact for Europe

NVO i omladinske organizacije na Zapadnom Balkanu ka efikasnijem učešću u procesu evropskih integracija

 

Regional Youth Compact for Europe je trogodišnji projekat koji ima za cilj osnaživanje organizacija civilnog društva, posebno organizacija mladih na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, kako bi što efikasnije učestvovale u kreiranju javnih politika i praćenju procesa evropskih integracija.

Fondacija Centar za demokratijuBalkanska mreža za lokalnu demokratiju (ALDA – Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju i agencije za lokalnu demokratiju iz regiona Zapadnog Balkana), CRTA (Beograd), Youth Act Center(Albanija) i SODEM (Turska) učestvovaće zajedno u različitim aktivnostima koje imaju za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija mladih za praćenje primene javnih politika i osnaživanje organizacija za procese zagovaranja kroz strukturisani javni dijalog. Posebna pažnja biće usmerena na dobro upravljanje, vladavinu prava, ekonomsko upravljanje, zapošljavanje i reformu socijalne politike. Skup kombinovanih aktivnosti kao što su regionalno umrežavanje, izgradnja kapaciteta članica Balkanske mreže za lokalnu demokratiju i omladinskih organizacija, monitoring, treba da povećaju uticaj organizacija civilnog društva u reformskim procesima na putu ka EU.

Balkanska mreža za lokalnu demokratiju deluje kao konsolidovana platforma za saradnju/konsultacije, i na taj način angažuje lokalne agencije za demokratiju, lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i grupe mladih iz celog regiona u sveobuhvatni dijalog o javnim politikama u kontekstu evropskih integracija. To čini kroz inovativne mehanizme kojima se utiče na kreiranje javnih i reformskih politika.

Vodeće aktivnosti koje će se realizovati na lokalnom i regionalnom nivou su: izgradnja kapaciteta, monitoring i zastupanje, regionalno umrežavanje i razmena, javne kampanje i program pod-grantova.